gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №1 / 06.01.2020 г.


Публикувано на 20 февруари 2020 г.


ДО
Н.Б.Н.
собственик на поземлен имот № 66425.501.210
по КККР на гр. Силистра
Ул. "Добрич", №290
Гр.Силистра

Настоящото обявление № 1/06.01.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ДР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса, видно от известие за доставяне №00M7Е2 2.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 1
гр. Силистра
06.01.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ХІ198, УПИ Х199, УПИ ІХ200 и УПИVІІІ201 в кв. 76 по плана на гр. Силистра, община Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3188
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3188