gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-263 / 10.02.2020 г.


Публикувано на 04 март 2020 г.


ДО
П.И.Г.
Ж.К. юг № 3,вх.Б,ап.7
С.Айдемир-7505

Настоящата Заповед №ЗК-263/10.02.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК
-263
гр. Силистра 10.02.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на уличната регулация от О.Т.678 до О.Т.679 и изменение на плана за регулация за част от кв. 242 по плана на с. Айдемир, община Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3197
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3197