gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-350 / 24.02.2020 г.


Публикувано на 19 март 2020 г.


ДО
КТ.Г. собственик на
ПИ 41143.500.1235 по КККР на
с.Калипетрово общ. Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-350/24.02.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №00МКРЕ  2 не e получено лично от лицето.

Заповед №ЗК-350
гр. Силистра, 24.02.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ  VІ 1561  , кв. 33 по плана на  с. Калипетрово, общ.Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.131, ал.1 и ал.3   от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта  чрез  Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3217
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3217