gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №9 / 14.02.2020 г.


Публикувано на 11 март 2020 г.


ДО
Ш.Ю.К собственик на
ПИ 66425.501.1948 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Обявление № 9/14.02.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №00MKQV K  не e потърсено  от лицето.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 9
гр. Силистра 14.02.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.1289, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен

 "Проект за изменение на ПУП - план за план за регулация на  УПИ ХХІІ - 9164 за обществено обслужване, в кв.166 по плана на извън ЦГЧ - гр.Силистра, Община Силистра".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения  и искания по проекта до Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3228
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3228