gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №26 / 31.03.2020 г.


Публикувано на 30 април 2020 г.


ДО
Мария Данчева Русанова
ул. "Камчия" № 8
с. Сребърна

Настоящото съобщение № 26/30.04.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Сребърна, ул."Камчия" № 8, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00MONK A

O Б Я В Л Е Н И Е
26
гр. Силистра
31.03.2020г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 437, и план за регулация на УПИ VII437 в кв. 34 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3248
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3248