gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-485 / 19.03.2020 г.


Публикувано на 23 март 2020 г.


ДО
Юмер Юмер Асип

ул.
"31-ви полк" №29, ет.3,ап.5
гр. Силистра

собственик на имот 07329.36.1

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-485 от 19.03.2020 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: ул. "31-ви полк" №29, ет.3,ап.5, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00КЕV3 :Р.

З А П О В Е Д
№ ЗК-485

гр. Силистра 19.
03.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07329.36.24 по КК и КР на с.Българка, Община Силистра, м-ст "Черешата".

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3253
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3253