gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 25/ 30.03.2020 г.


Публикувано на 12 май 2020 г.


ДО

М.К.П.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАЗАПАД

гр. Силистра

 

 

            Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателя се е преместил на друг адрес или е неизвестен собственик.

O Б Я В Л Е Н И Е

№25

 гр. Силистра 30.03.2020г.

 

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - план за регулация на УПИ IV-за промишлена складова дейност и УПИ X-за производствено складова дейност, в кв.7 по плана на ПЗ"ЗАПАД"гр. Силистра"   

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3268
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3268