gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № ЗК-760/ 05.06.2020 г.


Публикувано на 05 юни 2020 г.


ДО
Мария Данчева Русанова
ул. "Камчия" №  8
с. Сребърна

 

Настоящото съобщение № ЗК-760/05.06.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Сребърна, ул. "Камчия" № 8, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00MWHB 3.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-760
гр.Силистра 05.06.2020г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-760 от 18.05.2020г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 437 и ПУП - план за регулация на УПИ VII-437 и VIII-437 в кв. 34, по плана на с. Сребърна, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3284
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3284