gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление №35 / 28.05.2020 г.


Публикувано на 23 юни 2020 г.


ДО
Неделя Маринова Георгиева
гр.Силистра
ул."Баба Тонка" № 17

Собственик на имот 66425.501.1299.5

Настоящото Обявление №35 / 28.05.2020 г.се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Баба Тонка" № 17, ап.5 видно от известие за доставяне №00MRGN 9

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35
гр. Силистра 28.05.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план/ПУП/-Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІV1298 в кв. 110 по плана на гр. Силистра, общ. Силистра" по КК и КЗ на гр.Силистра, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3316
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3316