gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-825/ 29.05.2020 г.


Публикувано на 24 юни 2020 г.


ДО
Аксел Юксел Мехмед
ул."Н.Й.Вапцаров" № 13, ет.3, ап.7
гр.Силистра

собственик на имот 66425.501.9106

 

Настоящата Заповед № ЗК-825 / 29.05.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същата е непотърсена на адрес: гр.Силистра, ул."Н.Й.Вапцаров" № 13, ет.3, ап.7, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00MRHJ 6.

З А П О В Е Д
№ ЗК-825
гр. Силистра 29.05.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХХ-9164 за обществено обслужване, в кв.166 по плана на извън ЦГЧ - гр. Силистра, община Силистра".
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3336
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3336