gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 36/02.06.2020 г.


Публикувано на 26 юни 2020 г.


До
Г.М.Х.
собственик на поземлен имот № 66425.501.4640
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 36 /02.06.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 36

гр. Силистра 02.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за застрояване/ПЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.501.4641 по КККР на  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3340
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3340