gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 43/ 05.06.2020 г.


Публикувано на 02 юли 2020 г.


До Г. М. А.
 собственик на поземлен имот № 66425.500.3237
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 43 /05.06.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 43

гр. Силистра 05.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ПЗ за УПИ ХІІ-3243 в кв. 97 по плана  ЦГЧ-  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3341
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3341