gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-951/ 25.06.2020 г.


Публикувано на 03 юли 2020 г.


ДО
Тракер- 1991
 УЛ.ПЗ ЗАПАД
гр. Силистра

 

Настоящата Заповед №ЗК-951/25.06.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-951
гр. Силистра  25.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IVза промишлена складова дейност и УПИ Xза производствена складова дейност в кв. 7 по плана на ПЗ"Запад" гр. Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3342
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3342