gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 11/13.07.2020 г.


Публикувано на 12 август 2020 г.


До
Д. Д. К.
Ул. Божур №8
Гр. Силистра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 11
гр. Силистра 13.07.2020

Община - Силистра на основание чл.154, ал.5, във връзка с чл. 152, ал.2, т.5, ал. 5 и 6 от ЗУТ  СЪОБЩАВА, че е със Заповед № 11/13.07.2020 г. е извършена поправка на Разрешение за строеж № 71/09.08.2019 г. на Община Силистра за строеж "Промяна на предназначението на част от жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на търговски обект и надстройка с един етаж на търговски обект".
На основание чл.215 от ЗУТ заповедта и разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3395
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3395