gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК.1113 / 28.07.2020


Публикувано на 21 август 2020 г.


ДО

Н.Д.К.

 Ул."Славянска" № 6

гр. Силистра

 

Настоящата Заповед №ЗК-1113/28.07.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

 

  З А П О В Е Д

№ ЗК.1113

гр. Силистра  28.07.2020 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е изработен проект" Проект за изменение на ПУП - ПР за УПИ I3202,5025 за обществено и жилищно строителство, в кв. 94 ЦГЧ - гр. Силистра"

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3412
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3412