gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 1639 / 17.10. 2019


Публикувано на 17 октомври 2019 г.


З А П О В Е Д

 

№­­­­­­­­ ЗК - 1639

гр. Силистра 17.10. 2019 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал.2, ал. 3 и ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1317 от 26.09.2019 г. от Константин Иванов Костадинов.

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XVI103, XVII104 и XVIII105, кв. 8 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра при следните условия:

            1. Териториален обхват: УПИ XVI103, XVII104 и XVIII105, кв. 8 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра.

            2. Цел и задачи на проекта:

            -  С предложението за изготвяне на ПУП - ИПР се предвижда обединяване на УПИ XVI103, XVII104 и XVIII105, кв. 8 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра в един нов УПИ XXXIII696 с предназначение "за  обществено обслужване".

            - С предложението за изработване на ПУП - ПЗ за УПИ XXXIII696се предвиждат ограничителни застроителни линии в устройствена зона Жм с предназначение "за  обществено обслужване"и следните устройствени показатели: плътност на застрояване /П застр./ до 60%, Кинт до 1.2, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40% и начин на застрояване - "е".

            3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.                                                                                                                                                                                                                                        

            4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            6. Проектът за изменение да се  представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

 

 

 

Д-Р МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ

За Кмет на община Силистра на основание Заповед ЗК-1518/19.09.2019 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3442
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3442