gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК - 21/ 05.01.2021 г.


Публикувано на 05 януари 2021 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК - 21
гр. Силистра 05.01.2021г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и становище на главния архитект на Община Силистра, заявление с вх. № 1919/10.12.2020 г. от "МАК" ЕООД и Община Силистра

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на  ПУП - план за регулация на УПИ V за "ЛЕСИЛ АД" и УПИ VI за "ЛЕСИЛ АД" в кв. 17 по плана на ПЗ "Запад" Силистра", с. Айдемир.

            1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

             2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

 

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3581
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3581