gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК - 321/ 18.02.2021 г.


Публикувано на 18 февруари 2021 г.


 З А П О В Е Д

№ ЗК - 321

гр. Силистра 18.02.2021 г.

 

 На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, становище на главния архитект на Община Силистра и заявления с вх. №№ УТ-199/12.02.2021 г и УТ-199#1/17.02.2021 г. от Маргарита Димитрова Димитрова и Станимир Димитров Димитров  и Община Силистра - Дирекция УТ

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ XVI 2331 и УПИ V 2331 в кв. 144 по плана на с. Айдемир"

            1.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед                                                                                                                            

            2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

            3. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

            4. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3649
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3649