gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 16 април 2021 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 1. С вх. № ВхК-3774 / 14.04.2021 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложениеза:

  1. Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на УПИ ІV-345, 346, 347, кв. 69 по плана на гр. Силистра;

  2. Инвестиционен проект за обект: "Обществена сграда за търговия в УПИ ІV-617, кв. 69 по плана на гр. Силистра.

с възложител "ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО" КД .

 2. В периода от 16.04.2021 г. - 30.04.2021 г. заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

 

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3710
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3710