gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 03 юни 2021 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на ЗК "Мотор-93" КД с адрес: с. Бабук, община Силистра пощ код 7573 , ул. "Дочо Михайлов" № 53

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

  1. Преустройство и смяна предназначението на сеновал в "Сграда за угояване на телета" ПИ с идентификатор 02097.91.23 по КК и КР на с, Бабук, общ, Силистра;

  2. Преустройство и смяна предназначението на сграда в "Кланица за селскостопански животни" ПИ с идентификатор 02097.91.6 по КК и КР на с, Бабук, общ, Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3768
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3768