gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 18 юни 2021 г.


О Б Я ВА
от Община Силистра

 На основание чл..4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г).

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение :

 

"ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЯН БИБИЯН"- ГР. СИЛИСТРА, ОБЩИНА  СИЛИСТРА"

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение 

 

гр. Силистра
18.06.2021 г.

Кмет:
/ д-р Юлиян Найденов /


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3774
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3774