gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 21 юни 2021 г.


ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

на "Силагро" ЕООД с адрес: гр. Силистра, ул."Н. Й. Вапцаров" № 55

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза "Създаване на трайни насаждения от сливи и череши", с местоположение поземлени имоти с идентификатори 00895.63.184, 00895.63.185, 00895.63.186, 00895.63.187, 00895.63.188, 00895.63.190, 00895.63.191, 00895.63.196, 00895.63.197, 00895.63.198, 00895.63.199, 00895.63.200, 00895.63.201, 00895.63.202, 00895.63.203, 00895.63.204, 00895.63.205, 00895.63.206, 00895.63.207, 00895.63.208, 00895.63.209, 00895.63.228, 00895.63.229, 00895.63.230, 00895.63.231, 00895.63.232, 00895.63.234, 00895.63.235, 00895.63.240, 00895.63.392, 00895.63.393, 00895.63.394, 00895.63.395, 00895.63.396, 00895.63.397, 00895.63.398, 00895.63.399, 00895.63.400, 00895.63.401, 00895.63.402, 00895.63.403, 00895.63.404, 00895.63.405, 00895.63.407, 00895.63.408, 00895.63.409, 00895.63.410, 00895.63.411, 00895.63.412, 00895.63.413, 00895.63.414, 00895.63.415, 00895.63.416, 00895.63.418, 00895.63.419, 00895.63.420, 00895.63.421, 00895.63.422, 00895.63.423, 00895.63.424, 00895.63.425, 00895.63.426, 00895.59.1, 00895.59.69, 00895.59.71, 00895.59.72, 00895.59.73, 00895.59.74 и 00895.59.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3779
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3779