gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Публикувано на 08 юли 2021 г.


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения воден обект - "Порови води в кватернера - Айдемирска низина" с код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането водоснабдяване за други цели (оросяване на тревни площи).

Приложение: Съобщение № РР - 02-371  (5) / 05.07.2021 г


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3795
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3795