gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 15 юли 2021 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "Мега-Груп" ЕООД   с адрес:  гр. Русе,  ул."Зайчар" № 2, вх. "Д", ет. 4, ап. 7 представлявано от Ани Иванова - Управител

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

  с която се

 У В Е Д О М Я ВАТ

 всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза: "Въвеждане в експлоатация на мобилна инсталация за третиране на отпадъци посредством структурното им разграждане до вещества годни за повторна употреба" с местоположение имот с идентификато 00895.506.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, община Силистра

  Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

 

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3811
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3811