gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение съгл. чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 75 от Закона за водите


Публикувано на 21 юли 2021 г.


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения воден обект - "Карстови води в Русенска формация" с код BG1G0000К1B041, с цел на водовземането водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Приложение: Съобщение № РР - 02-300  (7) / 20.07.2021 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3819
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3819