gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/


Публикувано на 11 октомври 2021 г.


№ Изх.К-7088#2/11.10.2021 г.

 

ДО:
НЕИЗВЕСТНИЯТ СОБСТВЕНИК
НА СТРОЕЖ " ГАРАЖ  №1"
С. АЙДЕМИР, ЖК "ДЕЛЕНКИ-СЕВЕР"

 

 Относно: Влязла в законна сила Заповед № ЗК-989/24.06.2021 г. на Кмета на Община Силистра, издадена по реда на чл. 225а от ЗУТ.

 ПОКАНА
за доброволно изпълнение
по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс / АПК/

 
            

            Във връзка с установен незаконен строеж /по смисъла на § 5, т.38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ/, наименован "Гараж № 1", находящ се в ПИ № 00895.502.2040 по КК и КР на с. Айдемир, общинска собственост /по смисъла на Закона за общинската собственост/, одобрени със Заповед № РД-18-73 от 11.12.2006 г. на Изпълнителен директор на АК, съставляващ УПИ XXXVII-2040 за общ. обсл., кв. 240 по плана на с. Айдемир, на адрес: с. Айдемир, ЖК "Деленки-север", срещу неизвестен извършител е заведено административно производство по реда на чл. 225а от ЗУТ. От Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-989/24.06.2021 г. за премахване на незаконно изграденият строеж.

         На основание чл. 277, ал. 1 от АПК, Ви поканвам в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаване на настоящата покана, да изпълните доброволно разпореденото във влязлата в законна сила Заповед № ЗК-989/24.06.2021 г., издадена от Кмета на Община Силистра.

        При неизпълнение на разпореждането, премахването на строежа ще бъде извършено принудително по ред, определен с Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3885
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3885