gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 20 октомври 2021 г.


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че, чрез РИОСВ-Русе е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "М. Г. И    с адрес:  с. Айдмемир,  ЖК "Юг" № 7, вх. Б, ап. 24, представлявано от Милен Иванов - пълномощник

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза"Изгражданен на търговки комплекс" в имот с идентификатор 66425.34.23 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

             Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

    

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ       
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3909
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3909