gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 18 февруари 2022 г.


На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява, че е получена обява за инвестиционно предложение

 на  "И-УЕСТ СИЛИСТРА"ЕАД    с адрес:  гр. Силистра, ПЗ "Запад", ул."Фериботна"  № 1, представлявано от Людмил Григоров - управител

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 с която се

У В Е Д О М Я ВАТ

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза

"Инсталация за рециклиране на излезли от употреба литиево-йонни батерийни модули и фотоволтаични соларни панели и преконфигуриране на излезли от употреба литиево-йонни батериийни модули от електрически превозни средства в системи за съхранение на енергия" с местоположение  имот с идентификатор 00895.506.86 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра".

 Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

         Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4084
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4084