gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 36/ 24.03.2022 г.


Публикувано на 05 април 2022 г.


ДО
"АГРОПЛАНД"
ул." Индустриална зона ЗАПАД"
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №036/24.03.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Индустриална зона Запад", видно от известие за доставяне№ 00R2YI 2

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 36

гр. Силистра  24.03.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IIза пром.скл.база и УПИ IIIза скл.база и УПИ IVза пром.скл.база, в кв"36 по плана на ПЗ"ЗАПАД"- гр. Силистра". 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4136
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4136