gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЛЕНИЕ №27/17.03.2022


Публикувано на 14 април 2022 г.


ДО
П. П. Т.
ГР. СИЛИСТРА
УЛ. "ХАДЖИ ДИМИТЪР" №67А

 

Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. пратката е не потърсена от получателя на посоченият адрес, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00QZDL G.

 

 

O Б Я В Л Е Н И Е

№ 27

гр. Силистра 17.03.2022г.

 

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ Х586в кв. 48 по плана на с. Айдемир, Община Силистра".

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4142
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4142