gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Публикувано на 27 май 2022 г.


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез съществуващи водовземни съоръжения от воден обект - "Карстови води в Русенската формация" с код BG1G0000К1Б041, и с цел на водовземането:

-    самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели;

-     охлаждане на производствени машини и съоръжения в процеса на работата им.

Приложение: Съобщение № РР - 02-141  (5) / 20.05.2022 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4201
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4201