gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 47/ 17.05.2022 г.


Публикувано на 16 юни 2022 г.


ДО
Частно колективна собственост
бул." Македония" №153
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №047/17.05.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Добрич" №35, видно от известие за доставяне№ 00R8H6 F

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 47

гр. Силистра  17.05.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ИЛУП -  ПРЗ в УПИ III- 163,164,165, в кв. 40а, по рег. План на гр. Силистра
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4228
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4228