gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № 3К-1010 ОТ 27.06.2022 ГОДИНА


Публикувано на 28 юни 2022 г.


З А П О В Е Д

 

№ ЗК-1010 от 27.06.2022 год.

 

           

            Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 5/09.06.2022 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

            Във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 09.06.2022 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован: "Ажурна ограда", с местоположение ПИ № 66425.501.8860 по КК и КР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: ул. "Н.Й. Вапцаров".

           Строежът представлява ажурна ограда с П-образна конфигурация, разположена в ПИ № 66425.501.8860 по КК и КР на гр. Силистра - публична общинска собственост, като с оградата се отнема площ от имота и се придава към ПИ № 66425.501.4667 по КК и КР на гр. Силистра, собственост на Я. Р. А., съгласно Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот с № 168, том I, рег. № 1337, дело № 51 от 15.03.2016 г., вписано в службата по вписванията с вх. рег. № 1321/15.03.2016 г., акт № 174, том III, дело № 489 / 2016 г.

        Плътната част на оградата е с височина 60 см над прилежащият терен и е изпълнена от бетон, а ажурната част е изпълнена с метални прозирни пана, закрепени за колонки в междуосия от  по 2,20 м. Обща дължина на оградата - 14,20 м`.Придадена площ към ПИ № 66425.501.4667, отнета от ПИ №66425.501.8860 - 21,56 м2. Позиционирането на строежа в имота е замерено с GNSS система TRIMBLE R4.

         Строежът е шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ  и  чл. 12 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. 

         Възложителят на строежа е неизвестен.

         Налице е изградена ажурна ограда с височина на плътната част - 0,60 м над прилежащият терен в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8860 - публична общинска собственост. Оградата е незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, строежът е извършен в несъответствие с предвижданията на действащия "Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ № 66425.501.4667 по КК и КР на гр. Силистра", одобрен със Заповед № ЗК-1543 от 30.09.2016 г. на Кмета на Община Силистра в нарушение на  чл. 137, ал. 3 и чл. 148, ал. 1  от Закона за устройство на територията

         Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 5/09.06.2022 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ. Екземпляр от констативния акт е поставен на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра. Съгласно констативен протокол от 24.06.2022 г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

          Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

          Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 1 и във вр. с чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Да се премахне незаконен  строеж наименован : "Ажурна ограда", с местоположение ПИ № 66425.501.8860 по КК и КР на гр. Силистра - публична общинска собственост, с административен адрес: ул. "Н.Й. Вапцаров".

2. Определям едномесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителят на строежа да го премахне, като извози строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Силистра място.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

Д-Р Ю. Н.

Кмет на Община Силистра

/заличени обстоятелства, на основание чл.2 от ЗЗЛД/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4239
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4239