gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 63/ 04.07.2022 г.


Публикувано на 29 юли 2022 г.


До
В.И.З. собственик
на поземлени имоти № 00895.502.420
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №63 /04.07.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 63
гр. Силистра 04.07.2022 г.

 

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "ПУП-ПРЗ за УПИ XI-740 и  УПИ XII-741 в кв.93 по плана на с. Айдемир,общ. Силистра-"Административна сграда" част от комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/
         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4264
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4264