gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 60/ 01.07.2022 г.


Публикувано на 02 август 2022 г.


ДО
Б.ЙО.Б.
ул." ДОБРУДЖА" № 24,ЕТ.1,АП.2
Гр.Силистра

Настоящото Обявление №60/01.04.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Добруджа" №24, ет.1, ап.2, видно от известие за доставяне№ 00RBOG B

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 60

гр. Силистра  01.07.2022г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ. СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП- ПЗ/ за УПИ IV7409 за гаражи, кв. 53 по плана на ЦГЧ- гр. Силистра" 
На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4265
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4265