gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЛЕНИЕ


Публикувано на 15 август 2022 г.


Община Силистра на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че с Решение №816 от 10.06.2022г. на Общински съвет - Силистра , взето на заседание с Протокол № 7 от 02.06.2022г. за одобряване на проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра - III етап".

  Проекта е изложен в сградата на Община Силистра в стая 216. На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта пред Административния съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4280
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4280