gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява от Община Силистра


Публикувано на 23 август 2022 г.


На основание чл..4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г).

У В Е Д О М Я В А М Е

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционнопредложение :

"ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН в ПИ с идентификатор 66425.501.25 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра, съставляващ УПИ I25,6102 за училище, кв. 19 по плана на извън ЦГЧ - гр.Силистра, общ. Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" №20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

            Приложение: Уведомление за ИП

 

гр. Силистра
23.07.2022 г.                                                    

С уважение,
ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК - 1200 / 28.07.2022 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4293
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4293