gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Публикувано на 12 септември 2022 г.


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения  ШК "Раней - Чернико Черников" от водно тяло: "Порови води в Кватернера - Айдемирска низина" код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.

Приложение: Съобщение № РР - 02-416  (6) / 08.09.2022 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4320
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4320