gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК - 1413/ 12.09.2022 г.


Публикувано на 13 септември 2022 г.


Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 9/25.08.2022 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

            Във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 22.08.2022 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован: "Изкоп със ширина 15,70 м, дължина 20,00 м и височина от 0,50 м до 3,00 м", с местоположение ПИ № 66425.504.1, ПИ № 66425.504.2, ПИ № 66425.501.1670, ПИ № 66425.501.1669 и ПИ № 66425.501.8925 по КК и КР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: бул. "Велико Търново".

           Изкопа е и ситуиран в пет имота: частично в ПИ № 66425.504.1 и ПИ № 66425.504.2, които са собственост на Н. Б. М., съгласно н. а. № 82, том 10, рег. 3152, дело 1166 от 01.06.2022 г., изцяло в ПИ № 66425.501.1670 и ПИ № 66425.501.1669 - няма данни за собственост и частично в ПИ № 66425.501.8925 - Общинска публична - собственост на Община Силистра. От Н. Б. М. е предоставена нотариално заверена декларация, че същата не е възлагала и не е изпълнила изкопа.

           В гореизброените имоти е изпълнен е масов изкоп със следните параметри:ширина 15,70 м, дължина 20,00 м и приблизителна височина от 0,50 м /север/ до 3,00 м /юг/. Теренът е с приблизителен наклон от 11-120 в посока север, към бул. "В. Търново".

       Масовият изкоп е с приблизителна площ от 320 м2 и приблизителен обем от 500 м3.

       Извършените изкопни работи са строеж, по смисъла на §5, т. 38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

         Възложителят на строежа е неизвестен.

         Строеж, по смисъла на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ, наеменован "Изкоп със ширина 15,70 м, дължина 20,00 м и височина от 0,50 м до 3,00 м", е изпълнен с неизвестна цел, от неизвестен извършител, без налични строителни книжа, в т. ч. разрешение за строеж, в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1 и чл. 137, ал. 3 от ЗУТ. Същият е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ.            

         Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 9/25.08.2022 г., съставен в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ. Екземпляр от констативния акт е поставен на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра. Съгласно констативен протокол от 08.09.2022 г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

          Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

          Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 и във вр. с чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. На Неизвестен извършител, да премахне незаконен  строеж, наименован "Изкоп със ширина 15,70 м, дължина 20,00 м и височина от 0,50 м до 3,00 м", с местоположение ПИ № 66425.504.1, ПИ № 66425.504.2, ПИ № 66425.501.1670, ПИ № 66425.501.1669 и ПИ № 66425.501.8925 по КК и КР на гр. Силистра.

2. Определям тримесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се постави на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

          Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

  

Д-Р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра
/заличени обстоятелства, на основание чл.2 от ЗЗЛД/

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4321
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4321