gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1145/ 20.07.2022 г.


Публикувано на 29 септември 2022 г.


ДО

С.П.М.
 Ул. "Петър Мутафчиев" №65
Гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК- 1145/20.07.2022г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-1145

гр. Силистра 20.07.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ  СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - ПЗР на УПИ I2461,2462,2463,2489 в кв. 153 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра"".

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4349
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4349