gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК-1342/26.08.2022 г.


Публикувано на 10 октомври 2022 г.


До
Н.Д.С. собственик
на поземлени имоти № 00895.501.199
по КККР на с.Айдемир

Настоящата заповед №1342 /26.08.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, понеже същото не е потърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1342

гр. Силистра 26.08.2022 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2  от  ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен  проект: "Проект за изменение на ПУП-план за регулация  на    УПИ XI- 198 в кв. 18 по плана на с. Айдемир /Татарица/,общ.Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4353
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4353