gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 82/ 22.08.2022 г.


Публикувано на 19 септември 2022 г.


До
Г.И.М. собственик
на поземлени имоти №665425.501.2888
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление №82 /22.08.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 82

гр. Силистра 22.08.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на ПУП - ПР за УПИ VIII2889, 2890 в кв.80 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра, Община Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4356
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4356