gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 23 септември 2022 г.


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект : "Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за създаване на устройствена основа за изграждане на въздушна линия /BЛ/ 110kv за присъединяване на фотоволтаични централи в землището на с. Калипетрово и с. Полковник Ламбриново към въздушна линия /BЛ/ 110kv " Пеликан", Община Силистра".
Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4376
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4376