gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Публикувано на 19 октомври 2022 г.


Откриване на процедура за изменение и продължаване срока на разрешително № 11530485 / 30.03.2016 г. за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение  ТК "Брамак - Силистра" от водно тяло: "Порови води в Кватернера - Айдемирска низина", код BG1G0000QAL012, с цел на водовземането промишлено водоснабдяване.

Приложение: Съобщение изх. №ПВ5-137 (3); РР-02-100 (2); РР-02-249 (1)  / 14.10.2022 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4377
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4377