gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите


Публикувано на 25 октомври 2022 г.


Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез водовземно съоръжение "ТК - Екопродукт  - Ветрен" от воден обект - "Карстови води в Русенската формация с код BG1G0000К1В041, с цел на водовземането водоснабдяване за животновъдство и водоснабдяване за други цели(противопожарни нужди).

Приложение: Съобщение № РР - 02-307  (1) / 19.10.2022 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4383
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4383