gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 101/ 05.10.2022 г.


Публикувано на 04 ноември 2022 г.


ДО
В. С. В.
ул. "Димитър Енчев" № 4а
гр. Силистра

Настоящото съобщение № 101/05.10.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Димитър Енчев" № 4а, видно от известие за доставяне  № R PS 7500 00RW20 I

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 101
гр. Силистра 05.10.2022 г.

Община - Силистра на основание §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 12  и план за регулация на УПИ XII 121в кв. 8 по плана на с. Казимир, Община Силистра".
На основание на основание §8, ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по §8, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ПР на ЗУТ и §4, ал.(1), т.2 от ПЗР на ЗКИР заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4386
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4386