gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК-1593/ 13.10.2022 Г.


Публикувано на 08 ноември 2022 г.


До
М. К. Д.
Собственик на №665425.501.2888
по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1593/ 13.10.2022 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1593

гр. Силистра 13.10.2022 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ за УПИ VIIІ 2889, 2890 в кв. 80 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра, общ. Силистра".
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4389
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4389