gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление


Публикувано на 22 ноември 2022 г.


Община Силистра, Област Силистра, на основание чл.128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект: "Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПП/ за външно електрозахранване на обект "Приемник на електрическа енергия" в ПИ с идентификатор 67526.16.375 по КК и КР на с. Смилец, Община Силистра, чрез изграждане на кабелна линия СН и трафопост 20/0.4kV". Проектът е изложен за запознаване в Община Силистра, стая 216
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4403
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4403