gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед № ЗК- 1738/ 17.11.2022 г.


Публикувано на 24 ноември 2022 г.


Подписаният д-р Ю. Н. Н., в качеството си на Кмет на Община Силистра, с ЕИК: 000565537, с административен адрес в гр. Силистра, ул. "Симеон Велики"  № 33, след като разгледах Констативен акт № 10/06.10.2022 г.,  заедно с приложените към него документи и образуваната административна преписка, приех за установено следното:

            Във връзка с изпълнение на правомощията ми по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на 06.10.2022 г. комисия от длъжностни лица, назначена със заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършила на място проверка на незаконен строеж, наименован: "Основен ремонт на сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4", с местоположение ПИ № 66425.500.2232 по КК и КР на гр. Силистра, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.06.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с административен адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 23.

              На сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4 е извършен основен ремонт, състоящ се в изграждане на нова стоманобетонна скелетна конструкция, нови тухлени зидове и стоманобетонни плочи на три от помещенията. Няма изградена покривна конструкция. Сградата е на етап незавършен груб строеж.

             ЗП на строежа - приблизително 70 м2

             Строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "г" от ЗУТ.

             Собственик на имота е М. М. А., съгласно нотариален акт № 163, том 7, рег. 2850, дело 1199 от 08.06.2018 г., издаден от Служба по вписванията гр. Силистра.

              Възложител на строежа е М. М. А., съгласно саморъчно подписана декларация.

                   За строежа е налична  Виза № 74/19.08.2020 г. за инвестиционно проектиране на основен ремонт на сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4 и нотариално заверени декларации от собствениците на съседните имоти.

             Строежът е изпълнен без изискващите се строителни книжа (инвестиционни проекти и разрешение  за строеж), в нарушение на разпоредбите на чл. 148, ал. 1 и чл. 137, ал. 3 от ЗУТ. Същият е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ.            

             Установените обстоятелства са отразени в Констативен акт № 10/06.10.2022 г., съставен на място, в съответствие с изискванията на 225а, ал. 2 от ЗУТ. Екземпляр от констативния акт е поставен на строежа, на информационното табло на Община Силистра, находящо се на ет. 1, в сградата на общинската администрация, гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33 и на интернет страницата на Община Силистра. Съгласно констативен протокол от 16.11.2022 г., съставен от служители на Община Силистра, назначени със Заповед № ЗК-1875/20.12.2021 г., по съставения констативен акт не са постъпили възражения в законоустановения срок.

             Безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, който подлежи на премахване.

             Предвид изложеното и на основание чл.225а, ал. 1, във вр. с чл. 225, ал. 2, т. 2 и във вр. с чл.223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ,

  Н А Р Е Ж Д А М:

1.На М. М. А., ЕГН **********, с адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 23, да премахне незаконен  строеж наименован "Основен ремонт на сгради с идентификатори 66425.500.2232.1, 66425.500.2232.2, 66425.500.2232.3 и 66425.500.2232.4", с местоположение ПИ № 66425.500.2232 по КК и КР на гр. Силистра.

2. Определям двумесечен срок от влизането в сила на настоящата заповед за доброволно изпълнение на разпореденото премахване, като в същия срок извършителят на строежа - М. М. А. да го премахне, като извози строителните отпадъци на определено от Кмета на Община Силистра място.

3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т. 2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж от  Община Силистра, за сметка на извършителя, по реда на чл.225а, ал.3 от ЗУТ и Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Силистра, приета с Решение № 459/28.03.2013 г. на Общински съвет Силистра.

4. Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на строежа и протокол за извършените разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

5. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Т. Б. - на длъжност Зам. Кмет "Устройство на територията" при Община Силистра.

6. Препис от настоящата заповед да се връчи на всички заинтересовани лица - на адресата М. М. А., ЕГН **********, с адрес: гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" № 23 - за сведение и изпълнение, и на съответните длъжностни лица от общинската администрация - за сведение и изпълнение.

            Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд Силистра чрез Община Силистра, в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Д-Р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра
/заличени обстоятелства, на основание чл.2 от ЗЗЛД/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4404
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4404