gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение № 1/ 29.11.2022 г.


Публикувано на 29 ноември 2022 г.


ДО:
НЕЙЗВЕСТЕН  СОБСТВЕНИК НА ПИ 66425.501.1875
ПО КККР НА ГР. СИЛИСТРА

            Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № ЗК-1780 от 25.11.2022 г. на Кмета на Община Силистра за извършване на действия  по премахване на сграда с идентификатор 66425.501.1875.1 по КККР на гр. Силистрас административен адрес: гр. Силистра, бул. "Преслав" №47.

           Със съдържанието на Заповед № ЗК-1780 от 25.11.2022 г.  може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

           Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок, като съгласно чл. 217, ал. 1, т. 9 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу административният акт не спират изпълнението му.        

            Настоящето съобщение беше залепено обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 29.11.2022 г. и удостоверява, че адресатът му е  уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4405
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4405